Актуално


 Поръчай сега
 Порция смях :)

В препълнения автобус:
- Извинете, че одеве ви настъпих!
- Няма нищо, аз пък се изплюх на гърба ви...

 Новини

Разрешиха риболова на яз. “Камчия” и Резовска река, забраниха яз.“Цанков камък”!

24-01-2012


 

 

Разрешават риболова на язовирите “Камчия”, “Ясна поляна” и “Малък Беглик”, реките Резовска, Факийска и Треклянска, както и части от Ропотамо.
Забранява се обаче риболова на яз. Цанков камък” и части от езерото “Вая”. Остават забранени язовири като “Студена” и реки като Росица.


Новата заповед, подписана от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, разрешава риболова на стотици малки реки и други водни обекти, били неизменна част от целогодишната забрана за риболов. До сега всяка година отегчително дългият списък от забранени водоеми машинално се преподписваше всяка зима, но сега всичко е изготвено наново.
Прави добро впечатление, че в забраната попадат водоеми, находящи се в защитени територии и паркове, а от забраната отпадат множество водни обекти, които са били забранени по неясни причини. Така или иначе списъкът с водоемите, забранени за риболов, е съкратен чувствително, което със сигурност ще предизвика адмирации у повечето риболовци.

 

Ето и пълен списък за забранените обекти за риболов през 2012 година:

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните
ЗАПОВЕД

 

На основание чл. 30, ал. 2, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал.1 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните, във връзка с писмо с изх. №12-00-1691/12.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите, становище от НТСРА и възникнала необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях,
 

НАРЕЖДАМ:
I. Забранявам извършването на риболов през 2012 година в рибностопанските обекти по чл. 3. ал. 1, т, 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях, както следва:
 

1. Във водите на Черно море:
1.1. Забранява се стопанският риболов в акваториите на пристанищата с
отдалеченост до 1 морска миля от бреговата ивица, с изключение ла риболова в зоните
на действие на специализираните уреди за стопански риболов (даляни). определени
със заповеди на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури;
1.2. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид тралиращи риболовни уреди в
крайбрежните зони, както следва:

1.2.1. От нос „Сиврибурун" до устието на р. Камчия в тримилната зона;
1.2.2. От устието на р. Камчия до нос „Емине" в едномилната зона;
1.2.3. В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията нос „Емине" - фар
„Несебър";
1.2.4. В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията фар „Несебър" - с.
Черноморец. Южен нос;
1.2.5. От с. Черноморец, южен нос до устието на р. Резовска в едномилната
зона;
1.2.6. Забранените за риболов зони по т, 1.2. са отворени в периода от 15
септември до 15 декември само за улов на сафрид при допустим прилов на
други видове риба до 5 %. При наличие ла прилов от квотирани видове след
изчерпване на квотата те трябва да бъдат върнати във водата независимо от тяхното състояние.
1.3. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
радиус 500 м. от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ "Варна" във Варненското
езеро.
1.4. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море. в радиус 500 м. от
средата на устието на притока.
1.5. Забранява се риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
акваторията пред устието на р. Ропотамо, ограничена по права линия от нос "Кая" до
нос "Св. Димитър".
 

2. Във водите на българския участък на река Дунав:
2.1. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус 200
м от средата на устието на съответния приток.
2.2. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства
от морски клуб гр. Силистра - речен километър (р.км.) 375 до лодкостоянка „Циганка"
р.км. 376,8.
2.3. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
устието и канала на р.км, 391, свързващ поддържан резерват „Сребърна" и р. Дунав,
както и в акваторията на река Дунав от р. км 319 до р. км 393 между остров „Девня" и
брега й.
2.4. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
устието и канала на р.км. 407 влизащ в остров Гарван.
2.5. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
лимана на пристанища .,Русе Запад" и „Русенска корабостроителница" с вход при р.км
495.950.
2.6. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
лимана на пристанище със специално предназначение (АППД Русе) с вход при р.км
491.
2.7. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
лимана на пристанище „Русе Изток" с вход при р.км 490.
2.8. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
лимана на пристанище (Дунавски драгажен флот) с вход при р.км 489.950.
2.9. Забранява се риболова с всякакъв вид риболовни уреди и средства във всички
входни и изходни канали, попадащи в границите и свързващи ЗМ „Калимок -
Бръшлен" с река Дунав и 200 м около заустването им в река Дунав в участъка от р. км
437 до р. км 462 на землищата на с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Бабово и с. Бръшлен,
общ. Сливо поле и землищата на с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр.
Тутракан, общ. Тутракан.
2.10. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
прибрежната зона на остров „Мишка", с. Ряхово на отстояние 100 м от брега му в
участък от р. км 458.500 до р. км 461.200 на река Дунав, както и във временните и
постоянни затони разположени във вътрешността на острова.
2.11. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
прибрежната зона на остров „Малък Бръшлен", с. Бръшлен на отстояние 100 м от
брега му в участък от р. км 453.300 до р. км 455.900 на р. Дунав, както и във
временните и постоянни затони разположени във вътрешността па острова.
2.12. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства
в затопите разположени по брега на река Дунав в участък от р. км 437 до р. км 462.
2.13. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
прибрежната зона на остров „Голям Бръшлен" на отстояние 100 м от брега му в
участък от р. км 449.500 до р. км 454 на р. Дунав, както и във временните и постоянни
затони разположени във вътрешността на острова.
2.14. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
прибрежната зона на остров „Калимок", с. Цар Самуил на отстояние 100 м от брега му
в участък от р. км 437 до р. км 441.500 на р. Дунав, както и във временните и
постоянни затони разположени във вътрешността на острова.
2.15. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
прибрежната зона на остров „Граничар" (Въжетоаря), с. Нова Черна на отстояние 100
м от брега му в участък от р. км 445 до р. км 448 на р. Дунав, както и във временните и
постоянни затони разположени във вътрешността на острова.
2.16. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
участъка от р. км 468 до р. км 475 на река Дунав при островна група на ЗМ „Комплекс
Алеко - Телика", при с. Сандрово общ. Русе.
2.17. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
лимана на р. Дунав в ГШ „Персина" от р. км. 580 до р. км. 581 намиращ се на входа на
лодкостоянката на ХТК гр. Белене.
2.18. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
лимана при входа на пристанище със специално предназначение па АЕЦ Белене от р.
км. 567 до р. км. 568.
2.19. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
устието и канала на р. км. 611 до р. км 612 (т. нар. Дунавски канал в м. Карабоаз).
2.20. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в
ЗМ „Гарвански блата'", като е разрешен любителски риболов в периода от 01.08 до
15.02 на следващата година.
2.21. Забранява се риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства в ЗМ
„Блатото край село Малък Преславец" с изключение на любителски риболов от
източната страна на блатото в периода от 15.04 до 15.06.
 

3. Във вътрешните водни обекти:
3.1. Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти както следва:

 

Област Благоевград
р. Седруле - на територията на ДГС „Места";
р. Осеновска - на територията на ДГС „Места";
р. Ръждавица - на територията на ДГС „Места";
притоците на р. Благоевградска Бистрица - от старите рибарници на
ДГС „Благоевград" до НП Рила;
горното течение на река Ощавска с притоците и р. Мочуришка и р. Бяла
река - от водохващането на Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ)
на кота 1045 м. до границата на Национален парк (НП) Пирин;
р. Железнишка (Селска река) - извора до устието;
притоците на р. Вотръчка - Станкова река и Градинска река, от
вливането им в р. Вотръчка по цялото им течение;
р. Бистрица - над с. Пирин от водохващането на последната МВЕЦ до
границата на НП Пирин;
р. Лебница - от извора до устието й;
р. Ваклинова — от извора до вливането и в р. Черна Места;
р. Черна Места - от село Черна Места до цялото й горно течение с
притоците й;
горното течение на „Крива река" - от с. Попови ливади до вливането и в
р. Добра лъка;
горното течение на р. Труповишка - от с. Попови ливади до преходната
зона;
р. Бистрица - от моста на с. Боголин до устието й;
р. Туфча - от водохващането в м. Чарка до извора й;
р. Маревска река - от извора до Сводовия мост;
р. Селска река - от извора до вливането й в р. Места;
р. Ръждавшда - от извора до вливането й в яз. Вищерица:
р. Канина - от м. Сини вир до извора й;
водоем „Добротино - 2" в землището на гр. Гоце Делчев;
р. Влахина;
р. Загаза.
 

Област Бургас
езеро Вая, в границите на ЗМ „Вая";
В границите на влажна зона ЗМ „Пода", в землището на гр. Бургас;
Езеро “Узунгерен”, в границите на ЗМ „Узунгерен";
В блатната част и акваторията на ЗМ „Ченгене скеле", в землищата на с.
Крайморие, община Бургас и с. Маринка, община Созопол, в периода 1
март - 30 голи;
Устието на р. Изворска, в границите на защитената местност "Устие на
р. Изворска1', в землищата на с. Твърдица и с. Димчево;
Поморийски езеро;
В границите на ЗМ „Острови Св. Св. Иван и Петър", в землището на гр.
Созопол, за периода от 1 април до 30 юли;
„Блато Алепу” в границите на природната забележителност;
р. Велека - от вливането на р. “Младежка” до моста на път Е 87 в
границите на местността „Качул";
Река Ропотамо от устието до моста на пътя Бургас - Приморско,
попадаща в границите на резерват „Ропотамо".
 

Област Видин
Във временните и постоянни затони на остров Голя (Защитена местност „Остров Кутово") в р. Дунав, землището на с. Кутово, община Видин.
 

Област Велико Търново
р. Божичка - от извора до вливането й в р. Веселина при с. Дрента - 2 км;
р. Липовска - от извора до вливането й в р. Веселина при местност
"Смесито"-3,8 км;
р. Иванкова — от извора, прилежащите й притоци до вливането й при с.
Майтанеци - 1 км;
р. Борощица - от извора, прилежащите и притоци до вливането й в р.
Мийковска при местност "Вилите" - 2,5 км;
р. Веселина — от с. Багалевци до притоците й - 1,5 км;
р. Бебровска - от извора до вливането й в р. Златаришка - 8 км;
р. Мийковска - от вливането и в р. Костелска до махала Христовци - 3, 5
км;
р. Костелска - от извора, прилежащите й притоци до бента при с. Костел
- 3,5 км. ,
 

Област Габрово
р. Росица с притоците й - р. Благарещица, р. Църаулщица. р.
Зелениковец, р. Мокра бяла, р. Суха бяла от изворите им до двата моста
нас, Валевци;
р. Паничарска с притоците й - р. Борущица. р. Левичарска, р. Топлешка
от изворите им до яз. Хр. Смирненски;
р. Козята река с притоците й - р. Зеленишка и р. Белилска река от
изворите им до рибарника в махала "Червен бряг";
р. Янтра - от извора й до кв. "Ябълка";
р. Янтра - от бента на с. Гостилица до ВЕЦ "Каломен";
р. Бялата река - от откритото водохващане до масивното чакало;
р. Сивек - от откритото водохващане в с. Потока до местността
"Тракулското";
р. Трявна — от моста на с. Добревци до моста на тунела и от моста за кв.
Тепавица до моста с. Добревци;
р. Дряиовска - от Дряновския манастир до с. Цинга;
р. Дряновска - от моста на ИЗ „Динамика" до моста преди ЖП прелеза на
с. Гаичовци;
р. Плачковци - от извора й до моста на разклона за с. Кръстец;
яз. Христо Смирненски,
 

Област Добрич
Дуранкулашко езеро, с изключение на любителския риболов в периода от 01.03 до 31.03 и 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:
• южния бряг на голямото огледало (от югоизточно блато до
полуострова срещу комплекс ,,3латна рибка") обхващащо брегова
ивица с дължина 1500 м;
• сезерния бряг на голямото огледало (от двете страни на комплекс
“Златна рибка") обхващащо брегова ивица с дължина 500 м;
• брегова ивица с дължина 100 м пред комплекс „Езерото".
Шабленско езеро, с изключение на любителския риболов в периода от 01.03 до 31.03 и 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:
• не обраслата с тръстика част в местност „Перилото" от страната
на с. Езерен обхващащо брегова ивица с дължина 100 м ;
• южната част на Шабленско езеро обхващащо брегова ивица с
дължина 300 м.
В района на резиденция „Шабла" реда и условията за любителски риболов се определят със заповед на Управителя на резиденцията.

 

Област Кюстендил
езерата и горните течения на реките попадащи в границите на Национален парк ,,Рила;' и Природен парк „Рилски манастир", в съответствие с плановете за управление на защитените територии.
 

Област Ловеч
р. Бели Вит - от бента на местност "Скрибътна" до бента на местност
„Воловийте";
р. Костина - от извора й до сливането й с р. Бели Вит; р. Черна река - до сливането й с р. Дебелещица; р. Дебелещица;
р. Бели Осъм - от извора заедно с притоците й до сливането й с р. Козещтща; р. Козещица;
р. Жална до сливането й с р. Кнежка; р. Кнежка;
р. Зеленика до сливането й с р. Бели Осъм; р. Черни Осъм до сливането й с р. Краевица; р. Краевица; р. Топля - от извора й до моста на местност „Лъките".
 

Област Монтана
р. Цибърско разливище - под с. Горни Цибър; Лимана на пристанище Лом - 742 р.км.
 

Област Перник
яз. Студена;
Чокльово блато;
р. Струма - от извора й до вливането в яз. Студена;
р. Кладнишка - от извора й до вливането в яз. Студена:
р. Матница - от извора й до вливането в яз. Студена.
 

Област Пловдив
р. Тъмръшка с притоците й - от извора и до местността “Момин мост";
р. Белишка - от извора до моста на разклона за с. Борово (местността
"Паткарника" - старото пъстървово стопанство);
Крушовска река - от изворите й до вливането и в р. Манастирска;
р. Манастирска - от изворите й до водопада на местността "Крушов
четал";
р. Сушица с притоците й - от извора до вливането и в р. Лъкинска
(Юговска).
 

Област Силистра
Басейните на бившите рибарници при с. Нова Черна и с. Старо село, общ. Тутракан в защитена местност "Калимок - Бръшлен".

 

Област Смолян
р. Арда с притоците й - от изворите до рибовъдното стопанство в с. Кошница;
р. Сивинска - от изворите й до вливането й в р. Арда; р. Черна с притоците й - от извор до общежитието за лишените от свобода;
р. Крива река - от изворите до вливането й в р. Черна; р. Кутелска с притоците й - от извора до сливането и в р. Виевска; р. Девинска - от границата с РДГ Пазарджик до моста на рибарник „Девин 4пУначало на защитената местност/;
р. Буйновска с притоците й - от изворите до горния мост на местността "Попини лъки";
р. Триградска с притоците й - от изворите до моста на механичния цех и от бетоновия мост над "Дяволското гърло" до местност "Буков мост”: р. Чеирска с притоците й - от изворите до вливането й в р. Триградска; р. Широколъпжа - от изворите до село Стойките; р. Чудните мостове - от хижа "Чудните мостове" до вливането й с р. Забърдовска;
р, Караджа дере - от границата с ДГС „Широка поляна", заедно с притоците до ГК "Чарка";
р. Доспатска - от с. Барутин до сливането й с р. Осинска; р. Глогинска с притоците й до вливането и в р. Давидковска; р. Малка Арда с притоците й - от извора й до с. Оряховсц; р. Герзовска с всичките й притоци до вливането й в р.Черна; р. Бяла река - от изворите й до вливането и в р. Черна; р. Чурековска - от изворите й до вливането в р. Въча; яз. Цанков камък.
 

Област София
р. Урдина и нейните притоци от извора до вливането й в р. Прав Искър; яз. Пасарел под с. Пасарел.
 

Област Стара Загора
р. Лешница - от извора й по цялото поречие до моста „Узун дере"; р. Селчанска - от извора й по цялото поречие до гр. Мъглиж.
 

Област Хасково
р. Харманлийска - горното течение, от моста преди с. Караманци на запад
до излизането от територията на областта;
р. Чулфанска /Банска/ от с. Сусам на запад, до границата с област
Пловдив, за месените юли, август септември;
р. Арда - северната /лява по посока течението/ брегова ивица, в границите
на защитена местност "Черната скала";
брегова ивица на яз. Студен кладенец, в границите на ЗМ "Големия
сипей".

Област Шумен
р. Брестова.
 

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
 

МИНИСТЪР
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ :
/Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ/


 Топ новини
 Новини


 Времето утре
Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6 Warning: file(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 27 Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/visitors_online.php on line 6